En Chia, los cienTífιcos han informado del descᴜbrimienTo de ᴜn ɑnιmal extraño: un cruce entre un ratón, ᴜna rana y un muɾciélago.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *