Milit??? S???ts ??wn ???, C??t???s ?xt??t????st?i?l C ???s? – M?st ??m??k??l? ?li?n ???t??? t? ??t?!

???? t?? S?c??t C?n?i??nti?l Vi???! t??? w?nt t? ?i?? t?? t??t?, t?is vi??? ???sn’t ?? ?? t en t?? m??i? ??c??s? t??? ??n’t w?nt ?s t? kn?w t?? t??t ?.

t?is ?li?n w?s c????t en ???zil en 1978.

t?is ?LI?N ???? w?s c??t???? ??t?? t?? milit??? s??t ??wn ?n? ?? t?? ???s.

?????ti?n S??c?? (???t????s?: ?????çã? ???t ?; lit???ll?, ?????ti?n ?l?t?) w?s ?n inv?sti??ti?n c???i?? 1977 1978 1978 ?ll?win? ?ll???? ??? si??tin?s en t?? cit? ?? C?l???s.

En 1977, n?m????s ???s w??? ?????t?? en t?? ???zili?n cit ? ?? C?l???s, ???á. L?c?l ??si??nts cl?im?? t??t t??? w??? ??in? ?tt?ck?? ? ? t?? ?l?in? S??c??s.

??i??t ??j?cts ?? ?i????in? s????s, siz?s ?n? c?l?? ?s w??? s?i? t? ??v? ???n ?l?in? ?t l?w ?ltit???s – j?st ? ??w m?t??s ???v? t?? t??s ?? t???s – ?n? ?i?in? li?? t ???ms ?t ????l? ?n t?? ????n? ??l?w. Sc??s ?n t??i? ???i?s w??? c??s?? ?? t?? li??ts en t?? sk?, ?n? n?m?? t?? li??ts “C???? C????” (lit???ll? S?ck??-S ?ck??). ? ??v? w?i??t ??s??? ???inst t??i? c??st”.

�� w ?it? en c?l???.

“It n?v?? ??nt?? ??? t??m ??t ?it t??m s????nl?. W??n t??? t?i?? t? sc???m n? s??n? w??l? c?m? ??t, ? ?t t??i? ???s ??m?in?? ???n.

“T?? ???m ??lt ??t, ?lm?st ?s ??t ?s ? ci????tt? ???n”.

??sc?i?in? t?? inj??i?s, ??ct?? W?ll?i?? C?cim C??v?l?? – w ?? w??k?? en ? ???lt? c??? ?nit en t?? ???? ???en? t? ? 1970s – w??t?: “?ll ?? t??m ??? s??????? l?si?ns t? t? ? ??c? ?? t?? t????cic ????”.

“t?? l?si?ns, l??kin? lik? ???i?ti?n inj??i?s, ????n ingenio? int?ns ? ?????nin? ?? t?? piel en t?? ????ct?? ????.

“L?t?? t?? ??i? w??l? ??ll ??t ?n? t?? piel w??l? t??n ?l?ck. t???? w?s n? ??in, ?nl? ? sli??t w??mt?.

“?n? ?ls? n?tic?? sm?ll ??nct??? m??ks en t?? piel. t?? víctimas w??? m?n ?n? w?m?n ?? v???in? ???s, ingenio???t ?n? ??tt??n.”

??li?vin? it w??l? k??? t?? li??ts ?w??, ??si??nts ?? C?l? ​​??s ????niz?? ni??t vi?ils, lit ?i??s, ?n? i?nit?? ?i??w??ks. M???? J?sé Il??n? ??v?c?? S??i?? ?????st?? ??l ? ???m t?? ?i? ???c?.

t?? ?????ti?n w?s c?mm?n??? ?? C??t?in ????n?ê ? ?liv?? S????s N????i?? ?? ??ll?n?? Lim?. ??? en l?t? 1977 ????.

?cc???in? t? ???l??ist J?c???s V?llé?, ? n?m??? ?? in?i vi???ls w??? ?????t??l? kill?? ?s ? ??s?lt ?? t?? “li ??ts” ?i??? ???n t??m ?? t?? ???s, ?n? inj??i?s w??? c?nsist?nt ingenio? ???i?ti?n ????cts ???m mic??w?v?s. ?t??? ???l??ists cl?im?? t??t t?? li??ts ???m ???s s?ck ?? ?l??? ???m 400 ????l?.

En 1997, tw? ??c???s ??t?? t?? ?????ti?n, C??t?in ??? ?n?ê ???m t?? ?.?. ???zili?n ??m?, ??v? ?n int??vi?w t? ???l??ists ???m?? J?sé ??v???? ?n? M??c? ?ntôni? ??tit w???? ?? ??c? ?nt?? ?is ?x???i?nc?s livin? ?l?n?si?? ?is m?n, ?n? ???lis?? ? t?ES ?LI?N VI???, t??t ?x???ts s?? es ???l. t???? m?nt?s ??t?? t?? int??vi?w, ?? w?s ???n? ??? ? en ?es ??m? “??t?? ?? s??min?l? ??n? ?ims?l? ?sin? t?? ??lt ?? ?es ??t?????”.

???? ???? t?????ts ??l?w en t?? c?mm?nt s?cti?n.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *