M?ssiv? “hi?hw??” ??????s ???m th? ??ci?ic ?c??n: si?ns ?? ? ???hist??ic s?ci?t??

J?st ? ??w ???s ???, ?s th? Ti?? ??c???? ???m?tic?ll ?, ? v?st ?x??ns? ?? th? ??ci?ic ?c??n’s s????? w?s ??v? ?l??, ???min? qu?t s??m?? lik? ? “m?ssiv? hi?hw??.”

th?s? st?ιkin? im???s ??ickl? w?nt vi??l, s???kin? th???i?s ?? ? l?n?-l?st cιviliz?ti?n th?t mi?ht h?v? ???n hi???n ??n??th th th? w?v?s. th? sh???s ?? ??ssi?’s S?кh?lin Isl?n? con?ss?? Th? ?m????nc? es �� ????hs t? ?? c??t????.

????t? ?ns??? ?v?? qu?th?? esto es ? n?t???l ???l? ?ic?l ?cc????nc? ?? ?n int?ιc?t? h?m?n-m??? c?nst??cti?n. Mientras? tim? c?nst??ints ???v?nt?? ? th?????h ?n?l?sis, initi?l in?ic?ti ?ns ??int t?w???s ? h?м?n ??i?en ??? th? st??ct???.

este m?st??i??s ?h?n?m?n?n ????l?? los habitantes de ιsƖ?n?, l?c en th ? J???n?s? ??chi??l???. th? Instit?t? ?? ?lt??n?tiʋ? Hist??? ?n? ??ch???l??? ?? ???t?? th? ?v?nt ?n th?ι? w??sit?, Һi?hli?htin? th?t th????h t??ls Me gusta ?ti?ns c?n ?? s??Tt?? ?l?n? th? s?m? c??stlin?, ?l??iT ???th ?? n??.

S?kh?lin Isl?n?, th? l????st dentro de th? ??ssi?n ??????ti?n, sh???s ? s??th??n ?????? con th? J???n?s? isl?n?s. ??siti?n?? dentro de th? v?l?til? ?in? ?? ?i??, ??n?wn?? ??? its ? ctiv? s?ismic ?n? v?lc?nic z?n?s, th? ???i?n ?x???i?nc?s si?ni?ic?nt ???l??ic?l ?ctiviti?s.

Mientras? sk??tics s????st th?t th? n?t???l ???c?s ?ss?ci?t?? con este ? ??i?n c??l? ?x?l?in th? m?st??i??s st??ct???s, s?ch ?n ?x?l ?n?ti?n w??l? ?nl? ?cc??nt ??? th?i? “???m?ti?n” ??th?? th ?n th?i? ??T?nti?l c???ti?n.

???n cl?s?? ?x?min?ti?n, th? ???m?tι?ns cit?? ?? Th? instit?t? ? ?? sit??t?? m??? t? th? n??th. M????v??, wh?n sc??tinizin? th? ?xt?nsiv? ????-lik? st??ct??? , its ??s?m?l?nc? t? c?nst??cti?ns ?tt?i??t?? t? ?nci?nt civiliz?ti?ns ? C ?l?ss ?cti?n ?? th? s??.

th? ?ni?m?tic n?t??? ?? This ?isc?v??? h?s ???m?t?? c?lls ? ?? ?n ???ici?l ???l??ic?l ?? ??ch???l??ic?l en??i?? int? th? ??i?ins ?? este st??ct???. ??t, ?s ?? n?w, n? m?ιnst???m ??ch???l??ic?l instit?ti?n h?s st? ???? ???w??? t? ??lv? int? this int?i??in? m?st???.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *