?ni??nti?i?? ???i?l ?h?n?m?n?n (???) ??t?ct?? vi? S?t ?llit? Im???s en ?nt??ctic?.

sin ¿Qué es esto? ??, ???in? t?th? ?ni?m?tic ?ll??? ??th? ???z?n C?ntin?nt. ?s w? ?ll kn?w, ?nt??ctic? h?l?s ? w??lth ?? m?st??i?s th?t h?v? ? ?scin?t?? ??s???ch??s ?n? ?nth?si?sts ??? ????s. ?lth???h w? w?n’t ??lv? ???? int? th? v??i??s th???i?s s? ????n?in? th? ???i?n, th? ??c?nt ?isc?v??? ?? th? ?? ?i?? ??? ??n??thth ic? h?s ???n???? si?ni?ic?nt ?tt?nti? norte

Gracias t? ??v?l?ti?n??? t??ls lik? ????l? ???th, w? c?n n ?w ?x?l??? ?n? ?nc?v?? int?i??in? ?in?in?s with??t ?h?sic?ll? v ?nt ??in? int? th? t???ch????s t????in. En este c?s?, ? k??n ??? ?nth?si?st m??? th? ????kth????h, ? ¿¿Qué? ??ct?? ??j?ct hi???n ??n??thth sn?w? ?x??ns? ?? ?nt? ?ctic?.

th? ?isc?v??? t??k ?l?c? en ?n ???? th?t th? ?nth?si?st ?? ??cti?n?t?l? ?????? “???h?m L?n?.” th? ???, m??s??in? ????n? 12 m?t??s en ?i?m?t??, s??ms t ? ?? ?ith?? ????l? s??m????? ??n??thth ic? ??, ?s s?m? s??c?l?t?, cl?v??l? ?is??is?? t? ?v??? h?m?n ? ?t?cti?n. Con ?l???l w??min? im??ctin? ??? ?l?n?t, s?m? th???ists ???? ?s? t it m?? ?x?l?in th? inc???sin? ??????nc? ?? ??? si ?htin ?s en ?nt??ctic?.

Es ??li?v?? th?t th? ???’s ??v?nc?? t?chn?l??? ?n? c?m? ??l??in? c????iliti?s ??int t? its ?xt??t????st?i?l ??i?ins, l ??vin? m?n? ???sti?ns ?n?nsw???? ?n? ???lin? este ?n con tu ?m?tic ???z?n C?ntin?nt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *