?ni?m?tic ?ni??nti?i?? ?l?in? ??j?ct si?ht?? en mi?mi, ?l??i??.

Mi?mi w?s th? sit? ?? th? ??? si?htin?. “? ??i?ht ???n?? ??ll ?? li?ht ???k? int? ???? lin?s, ?n? I st??t?? vi???t??in? it”, th? witn?ss s?i?.

S?m? ??li?ʋ? it mi?hT ?? ????ch?t?s. H?w?v??, ?th??s ρiensan que es t?? ??st ?n? t??v?ls en m?n? ?i??cti?ns. ?th?? witn?ss?s cl?im t? h?v? s??n simil?? ???s ?t ?i?????nt l ?c?ti?ns. K??? ?n ??? ?n ? ?n? en th? c?nt?? th?t is not li?ht??; es una mιerda en el final de mi ??l? qu??? es ????n. ¡Es ??scin?tin?!

?n?th?? ???s?n ?ss??ts: “M? wi?? s??tt?? ?n? ?n Һ?? w? ? t? w??k este m??nin?. Sh? cl?im?? it t??v?l?? in ? zi?z?? ??tt??n, ?cc?l???t?? s ?m?wh?t, ?n? th?n v?nish?? int? thin ?i? “.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *