?nci?nt ??t???l??h ?n???v?? In ??ck S??tt?? ?? M??s ??v?? C??i?sit?.

th? M??s C??i?sit? ??v?? h?s ??n? it ??t ???in ?s ??t ?n ?th?? s??i?s ?? st??n?? ??ti??cts w??? c??t???? ?n c ?m??? ?? th? ???v? M??ti?n t??????.

Esto im??? ??? ?x?m?l? sh?wc?s?s th?t w?s c??v?? int? this ??ck. En c?s? ??? ?i?n’t kn?w ?? n?w, ??t???l??hs ??? ?ss?nti ?ll? ??ck ?n???vin?s th?t ??? c??v?? int? ? st?n? ?? incisi?n, ?ickin?, ?????in?, ?? m???.

M?st ??t???l??hs ??? m??nt ?s en?ic?t??s ?? ??li?i?n, c ?lt???, m?th?l???, ?? m???, ?n? th?? ?ll ??int t?w???s th ? ?nci?nt civiliz?ti?n th?t c??v?? th? st??ct??? in th? ?i?st ?l?c?. M?st ?? th? ??t???l??hs h??? ??? ??li?v?? t? sh?wc?s ? ? ?it??l ?? s?m? s??t ?lth???h w? c?n’t ?tt?st ??? th?t ?s w? ??n’t s???k M??ti?n.

¿Qué es lo que si? ​​? s?m? h?m?n ?i????s c??v?? ?n th? st?n?. este es que mi?ht en?ic?t? th?t th? ?nci?nt M??ti?ns ?i? visit ??? ?l?n?t ???? ? ?. ¿Es ??ssi?l? th?t th? ?nci?nt M??ti?ns w??? th? ?n?s th?t visit?? ?s en ?nci ¿ ¿Qué es esto?

??? th? m?st ???t, ?x???ts ????? th?t th?s? ??ch?t?? ?l s?m??ls sh?wc?s? ? hi???n ???t ?? ??? hist??? ?s th? ? mi?ht ?v?n en?ic?t? th? t??? ?i?st m??tin? th?t w? h?? con ??ch ?th? ?. ¿Qué piensas de esto?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *