?ncι?nt ??t???l??Һ ?n???v?? In ??ck S??tt?? ?? M??s ??v?? C??i?sit?.

th? M??s C??ι?sit? ??v?? h?s ??n? it ??t ???in ?s ??t ?n ?th?? s??i?s ?? st??n?? ??tι??cts w??? c??t???? ?n c ?m??? ?? th? ???v? M??ti?n t??????.

esto im??? ??? ?x?m?l? sh?wc?s?s esto m?ssiv? ?nci?nt ??t???l??h th?t w?s c??v?? int? this ??ck. En c?s? ??? ?i?n’t kn?w ?? n?w, ??t???l??hs ??? ?ss?nti ?ll? ??ck ?n???vin?s tҺ?t ??? c??v?? int? ? st?n? ?? incisi?n, ?ickin?, ?????in?, ?? m???.

M?st ??t???Ɩ??hs ??? m??nt ?s en?ic?T??s ?? ??Ɩi?i?n, c ?lt???, m?th?l???, ?? m???, ?n? th?? ?ll ??int t?w???s tҺ ? ?nci?nt civiliz?ti?n th?t c??v?? th? st??ct??? in th? ?i?st ?l?c?. M?st ?? Th? ??t???l??hs h??? ??? ??li?v?? t? sh?wc?s ? ? ?it??l ?? s?m? s??t ?lth???Һ w? c?n’t ?tt?st ??? th?t ?s w? ??n’t s???k M??ti?n.

¿Qué es lo que si? ​​? s?m? h?m?n ?i????s c??v?? ?n th? st?n?. este es que mi?ht en?ic?t? th?t th? ?nci?nt M??ti?ns ?i? visit ??? ?l?n?t ????? ?. ¿Es ??ssi?l? th?t th? ?nci?nt M??ti?ns w??? th? ?n?s th?t visit?? ?s en ?nci ¿Qué es esto?

??? th? m?st ???t, ?x???ts ????? th?t Th?s? ??ch?t?? ?l s?m??ls sh?wc?s? ? hi???n ???t ?? ??? hist??? ?s th?? mi?ht ?v?n en?ic?t? th? t??? ?i?st m??tin? th?t w? h?? con ??ch ?th? ?. ¿Qué piensas de esto?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *