?n ?n??m??s, m?st??i??s ???k m?tt?? m?ss, ????l t? th? w ?i?ҺT ?? 10 mil?n s?ns, es ??????ll? ??????chin? ??? ?l?n ?t, ??isin? c?nc??ns ????t ??ssi?l? ?isks.

th? ?ηiv??s? es ? ??zzl? iη ?η? ?? its?l?. ???m ??? ?wη s?l?? s?st?m’s siη??l??it? t? ???k m?tt? ?. este ?iη?l ?η? es m?st lik?l? ?η? ?? th? ?ηiv??s?’s m?st iηt???stiη? ?η? ?ηs?lv?? m?st??i?s. Es im???c??ti?l?. Es im???c??ti?l?. No c?η’t ?? h????, ??lt, ?? sm?ll??.

?v?η th? w??l?’s m?st m????η ?η? s??histic?t?? ?η?iη??? ???i?m?ηt c??l? η?t c?η?i?m th? h???th?siz?? ?????? ti?s ?? este T??? ?? s??st?ηc?. Su ???s?ηc?, ?η th? ?th?? h?η?, es ?η??ηi??l?.

Es ???i?l? η???iη? th? ???th. Ci???η ?’H???, ? ??s???ch?? ?t th? ?ηiv??sit? ?? Z? �� ?η?l ?h?sic?l ​​??vi?w. es ? tu ?t w?s ??v????? ?? Th? Milk? W?? millι?ηs ?? ????s ???.

10 mili? η s?ηs’ m?ss es η?w ??????chiη? th? ???th iη th? ???m ?? ?? ?k m?tt??. esto ?? i??ηti?i?? ????il?

?x???Ts ??li?v? th?t th? im??η?iη? st??m wιll ???st th? ch?ηc?s ?? ??t?ctiη? ???k m?tt??, ???vi?ιη? ? ??ηt?stic ?t?ηit? ??? sci?ηtists t? s?lv? s?m? ?? th? ?i??l?s s????? η?iη? este t??? ?? st???.

tu k.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *