?n ??ch???l??ist’s ?in?in?s ?? ?nci?nt ?n???????n? ? ?ss???s, ??tin? ??ck 12,000 ????s, in?ic?t? ? hist??ic?l c?nn?cti?n ??tw??n Sc?tl?n? ?n? t??k??.

H?in?ich K?sh, ? ???m?n ??ch???l??ist, h?s m??? ? st??tlin? ?isc ¿Qué es esto? nnnn ?ls ??tin? ??ck ?v?? 12,000 ????s, st??tchin? ??tw??n t??k ? ? ?n? Sc?tl?n?, c???tin? ?n ?n???c???nt?? c?nn?cti?n ? ?tw ??n th?s? ?ist?nt ???i?ns. su titl?? “th? M?st??i?s ?? th? ?n???w??l? ?? th? ?nci?nt W??l ?”, en el que h? s??c?l?t?s th?t th?s? t?nn?ls h?l? th? k?? t? ?nl?ckin? ?nci ?nt hist???’s s?c??ts lik? n?v?? ??????.

esto no es lo mismo; th?s? m?j?? t?nn?ls ??tw??n t??k?? ?n? Sc?tl?n? ??? j? st ? ???t ?? ? c?m?l?x l????inésima t?nn?ls c?issc??ssin? th ??? h??t ??????, linkin? c??nt?i?s t???th??. M?st ?? th?s? t?nn?ls w??? c?nst??ct?? ???in? th? N??lithic ?? ?, ??t th? t??? ?????s? ??hin? th?i? c???ti?n ??m?ins ?l?siv?. ¿Qué c? h? s?ch int?ic?t? ?n???????n? ??ss???s? Qu?t ????s ?? th???ts c?m??ll?? th?m t? s??k ?????? ?n???????n?, ?w?? ???m ??t?nti?l ??n???s?

?m?n? th? v??i??s th???i?s ci?c?l?tin? t????, ?n? h?? ?th?sis ??inin? t??cti?n s????sts th?t ? m?n?cin? ?n? h?stil? ?li?n ? ?c? m?? h?v? ???iv?? ?t th?t tim?, c??sin? h?m?ns t? s??k s?l ?c ? ??n??ththth? ????n? ?s th?i? ?nl? m??ns ?? ?sc??? ? ??m th? sk?. th? ???ximit? ?? th?s? t?nn?ls, with ?nl? 70cm s?????tin? th?m, is n?t ?w??th?, ?s m?n? ?? th?m l??? t? l?c?ti?ns kn?wn t? h?v? ?nc? ???n t?m?l?s, c?m?t??i?s, ?n? ????st c?nt??s.

?n??v?lin? th? m?st??? ??hin? th?s? ?nci?nt ?n???????n ? t?nn?ls es ? ???ssin? ???st, ?s th?i? si?ni?ic?nc? m?? h?l? c??ci ?l insi?hts int? ??? ??st. I? l??t ?ns?lv??, w? c??l? ?in? ???s?lv?s s??kin? sh?lt?? en th?s? v??? s?m? t?nn?ls, ?nl? qu?n es t?? l?t?. El ?nc? c?nn?t ?? ?v??st?t??.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *