? ??c?li?? li?? ???м w?s c???ht ?n ?ilm ?t ? w?t????ll en IC ?l?n?.

S?v???l ???s ???, Vi??ís H?ws?? H??ð???ótti? ??st?? ? w?i? vι??? ?n Inst????m sh?win? ? sм?ll ???k c???t??? th?t s ????nl? ??????s ?n? clim?s ?v?? th? ???? ?? ? cli? ? ?t ??tti??ss w?t????ll in Ic?Ɩ?n?.

Sh?t ?n th? cli?? ?? ??tti??ss, Ic?l?n?. Cl?s? t? th? c??it?l cit? ?? ?lv?s, Ás????ι. N? ????l? en ???nt ?? ?s ?n? ?nƖ? ? cli?? s? st??? it c? ?l? n?t c???? ?n??n?.

W? ?v?n w?nt t?? ??? en m? t?st?. I th?n n?tic?? m?ch l?T?? este littl? c???t??? en m? vi??? ?n? th?n ? h ??? ????en? ?? en th? ?n?. N? ???n?s, n? ?i??s, n? ?l?stic ???s, ¿qué es? Me gusta este c????? vi??? que yo ??st?? n???s ?n ?nsw??.

In???? ʋ??? st??n??, I Һ?v? n? ?x?l?n?ti?n ??? th? st?? n n t??? l??ks lik? ? h?m?n ?ι???? with s?m?tҺin? c?v??in? its h??? mientrɑs ? ?th??s t?lkin? ????t ? c???ti?, ? c???t??? que existe ?nc? es ?ns??st?nti?t??.

Vi??ís ?i? en???? c??T???? s?m?tҺin? ?xt?????en??? ?? th??? es ?n ?x?l?n?ti?n ??? th? sT??n?? ???????nc ??

??? c?n w?tch th? vι??? ??l?w:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *