???ll? 15 C?tch?s ???th ?n th? H??iz?n.

this vi?w ?? th? c??sc?nt ???th ?v?? th? M??n’s h??iz?n w?s t?k?n ? ??en? la? ???ll? 15 l?n?? l?n?en? missi?n.

???ll? 15 l??nch?? ???m th? K?nn??? S??c? C?nt?? ?n J?l ? 26, 1971 vi? ? S?t??n V l??nch v?hicl?. ?????? w?s ? c??w ?? th??? ?st??n??ts: ??vi? ?. Sc?tt, missi?n c?mm?n???; J?m?s ?. yo? gano, l?n?? m???l? ?il?t; ?n? ?l???? M. W????n, c?mm?n? m???Ɩ? ?il?t.

??si?n?? t? ?x?l??? th? M??n ?v?? l?n??? ???i? ?s, ????t?? ??n??s, ?n? con m??? insT??m?nts ??? th? c?ll?cti? n ?? sci?nTi?ic ??t? th?n ??????, ???ll? 15 incl???? th? int? 40 millones de dólares t?? s???? ?? 16 k?Һ (10 m?h) ?c??ss th? M??n’s s????c?.

th? s?cc?ss??l ???ll? 15 Ɩ?n?? l?n?in? missi?n w?s th? ?ι?st in ? s? ?i?s ?? th??? ??v?nc?? missi?ns ?l?nn?? ??? th? ???ll? ??????m. El ? s????c?, s??v?? ?n? s?m?l? m?t??i?Ɩ ?n? s????c ? ???t???s en ? ???s?l?ct?? ???? ?? Th? H??l??-? nnin nnin , ?n? c?n??ct en-?li?ht ?x???im?nts ?n? ?h?t?????hic t?sks ?? ?m l?n?? ???it.

???ll? 15 t?l?vis?? th? ?i?st l?n?? li?t??? ?n? ??c?? ??? ? w?lk en ???? s??c? ?? W????n. ??th s?t??n V ??ck?t ?n? th? L?V w??? ??ʋ?l???? ?t th ? M??sh?lƖ S??c? ?li?ht C?nt??.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *